VITAJTE NA STRÁNKACH

SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY

národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií

Podporte nás 2%

Kto sme   


Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 168 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky, ktoré podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ.

Úrad SHR v súčasnosti:

- vydáva špecializovaný časopis pre dobrovoľnícky sektor spolu s prílohou pre zdravotne postihnutých občanov
- vydáva špecializovaný časopis pre ľudí so zdravotným postihnutím, chorých a starších s materinským jazykom maďarským
- organizuje verejné zbierky na podporu činnosti spolupracujúcich humanitných a charitatívnych organizácií
- od sponzorov získava materiálne dary na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách
- poskytuje verejnosti informácie o dostupnosti rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu
- poskytuje sociálne služby na pomoc ľuďom s poskytnutou medzinárodnou formou ochrany, cudzincom s prechodným alebo trvalým pobytom ako i osobám, ktoré boli zadržané a umiestnené v Útvaroch policajného zadržania pre cudzincov z dôvodu neoprávneného pobytu na území SR

Slovenská humanitná rada v zahraničí reprezentuje mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií. Je otvorená spolupráci so všetkými subjektmi, ktoré sa hlásia k rovnakému poslaniu a k základným princípom humanity a pripája sa k medzinárodnému vyhláseniu základných princípov dobrovoľníctva. Iniciuje vzájomnú pomoc a spoluprácu a vytvára podmienky pre skvalitňovanie výmeny informácií na medzinárodnej úrovni.

stanovy // programové vyhlásenie // výročná správa // etický kódex dobrovoľníkov // uznesenie

Náš team   


Ing. Ivan Sýkora

Prezident SHR

Ing. Ivan Sýkora
Eva Lysičanová

Riaditeľka úradu

Eva Lysičanová
Peter Devínsky

Koordinátor projektov

Peter Devínsky
Monika Zemanovičová

Ekonomické oddelenie

Monika Zemanovičová
Róbert Demovič

Organizačné oddelenie

Róbert Demovič
Pes Bárt

Verný pomocník

Pes Bárt

Zmluvy   


9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov

13.1.2017 - - Zmluva o poskytovaní zdravotníckych potrieb - Allestepharm.

16.1.2017 - - Dodatok č. 1 - Allestepharm.

30.11.2016 - - Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - ORANGE.

27.9.2016 - - Zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb - Specta s.r.o.

Podporte nás   


Príspevky vo forme 2 % dane z príjmu, nie sú príspevok navyše. Práve naopak, tieto prostriedky v prípade neuplatnenia svojho práva ich daňový úrad odvedie do štátneho rozpočtu.

Vy však máte jedinečnú možnosť a právo rozhodnúť o osude Vašich 2 %. Rozhodnite sa a podporte tak Slovenskú humanitnú radu, národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií.

Stručný postup poukázania 2%

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

Viac informácii o 2% z dane a dalšie tlačivá najdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme Vám!

- Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby
- Ziadost o 2%


Aktuality   


Výzva na predloženie ponuky

9.12.2019 - - Výzva na predloženie ponuky - dodávka osobných automobilov


ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2019

3.10.2019 - Pozdravujeme a srdečne Vás pozývame okúsiť niečo arteterapeutické, ak môžte aj zdieľať, alebo preposlať koho by to mohlo zaujať. Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe. Zameranie sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského a kultúrneho života.
Viac informácii (PDF)


Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

16.6.2019 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 16. júna 2019 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)


Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie k radikalizácii spoločenských vystúpení voči organizáciám aktívnych občanov

Skončilo sa prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dovoľujeme si v tejto súvislosti vyjadriť znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas volebnej kampane odzneli na adresu občianskeho sektora a konkrétnych mimovládnych organizácií. pozriet

Odmietame zastrašovanie a vyhrážky ktoré odzneli v predvolebných vystúpeniach niektorých z kandidátov na prezidenta SR a ich podporovateľov. Zásadne nesúhlasíme s ich pokusmi prezentovať „mimovládne organizácie“, ako kriminálne skupiny.

Sme slobodní občania Slovenskej Republiky. Ako občania si plníme svoje povinnosti a chceme aj slobodne napĺňať naše občianske práva. Odmietame spochybňovanie nezávislej občianskej kontroly, občianskej participácie pri príprave legislatívnych noriem, či účasti verejnosti a občianskych organizácií pri tvorbe verejných politík. Odmietame tiež kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu organizácií financovaných, či spolufinancovaných zo zahraničia.

S túžbou po napredovaní našej spoločnosti a vášňou pri napĺňaní tejto túžby pôsobíme a naďalej chceme pôsobiť v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja detí a mládeže, či seniorov, v oblasti duchovného rozvoja a kultúry, amatérskeho športu a telesnej výchovy, v oblasti zachovávania historických a kultúrnych tradícii našej spoločnosti, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv. Nebránime sa kritickej diskusii o stave a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti, ale odmietame šírenie strachu, nenávisti a nepravdivých informácií.

Komora MVO tiež vyjadruje podporu publikovaným stanoviskám:

1. Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
- Rada vyjadruje hlboké znepokojenie a rozhorčenie nad tým, že v práve prebiehajúcej prezidentskej kampani sú prítomné zo strany viacerých kandidátov a ich podporovateľov silné prvky antisemitizmu, homofóbie a iných foriem intolerancie, ktoré nadobúdajú organizovanú formu.
- Rada zásadne odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti a vyzýva všetky osoby zapojené do kampane pred druhým kolom volieb, aby sa takýchto prejavov zdržali.

2. Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie(VRAX).
- VRAX vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote ( bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“).
- V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi;

Poznámka: Predstavitelia mimovládnych organizácií dnes o vyhlásení Komory MVO, ako aj téme verbálnych útokov na občiansky sektor informovali Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ktorej 22. zasadnutie sa uskutočnilo dnes v priestoroch Hotela Bôrik).

Pre viac infomácií prosím kontaktujte: Marcel Zajac, predseda Komory MVO a podpredseda Rady vlády pre MNO


Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033151 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

11.1.2019 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033156 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem


Vianočný Dobrý trh 2018

16.12.2018 - Príďte navštíviť náš stánok na vianočnom Dobrom trhu na námestí SNP v Bratislave. Budeme mať pre vás nachystané ručne vyrábané drobnosti od našich klientov a určite si aj pochutnáte na "utečeneckých" špecialitách. Všetci ste u nas vítaní. Viac informácii www.dobrytrh.sk Vianočný Dobrý trh 16.12.2018Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

17.6.2018 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 17. júna 2018 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)


12.04.2018 - - Slovenská humanitná rada ako riadny člen Rady vlády pre mimovládne organizácie spolupodporila nasledovné uznesie týkajúce sa aktuálnej situácie v našej krajine

Postavme sa za slušné Slovensko

Postavme sa za služné Slovensko
Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

26.10.2017 - Ďakujeme organizátorom za pozvanie a našim utečencom z tábora z Rohoviec za obetavú účasť na X. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu vo futbale. Krátku reportáž a video z akcie si môžete pozriet na tejto stránke.

15.10.2017 - Už 10. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii sa uskutoční 15.10.2017 o 10:00 v Športovom areáli Pavla Gleska v Centre akademického športu STU na Račianskej ulici 103 v Bratislave (Mladá garda).

Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY   


Úrad SHR:
Eva Lysičanová riaditeľka úradu SHR
T: 02/50200515
email: lysicanova@shr.sk

Peter Devínsky koordinátor projektov pre utečencov
T: 02/50200516, 0918/432840
email: devinsky@shr.sk

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Maroš Silný šéfredaktor mesačníka Humanita
T: 0948/016 123
email: redakcia.humanita@gmail.com
Predsedníctvo SHR:
Ivan Sýkora - prezident SHR
Jaroslav Hinšt - viceprezident SHR
Jozef Borovka - člen predsedníctva
Judita Slezáková - člen predsedníctva
Bohuslava Zániová - člen predsedníctva

Martina Barboríková - náhradníčka
Revízna komisia SHR:
František Vojtech - predseda komisie
Eva Benžová - člen komisie
Imrich Trenčík - člen komisie

Organizácie   


A -J

A - A.B.ZRTV Piešťany, Agentúra Benedikt, charitatívna organizácia, ASKAS - asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR, Asociácia Marfanovho syndrómu, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia PREMENY, Asociácia seniorov - expertov

B - Benefičné združenie slabozrakých detí, Björnsonova spoločnosť na Slovensku

C - Centrum ochrany detí, Centrum pomoci a vzdelávania, Centrum samostatného života, n.o.

Č - Človek a príroda - Pro Homine In Natura, Človek v kríze, občianske združenie

D - Detská organizácia Fénix, Detská organizácia FRIGO, Detské centrum Ružomberok, Detský fond Slovenskej republiky, Diakonické združenie BETÁNIA, Diakonické združenie RODINA, Dom sociálnych služieb - MOST, n.o., Dom sv. Martina, nezisková organizácia, Domov pre každého

F - Fond detskej ortopédie - n.f., Fórum pre pomoc starším

G - Ganymedes - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych očanov SR, Gejzír, o.z., GREGORIÁL

H - Hemat - dobročinné združenie, Hipoclub Bratislava, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, HOSPIC MATKY BOŽEJ, Humanita a zdravie pre všetkých, Humanita, neinvestičný fond, Humanitná spoločnosť Humanita pre život, Humanitná spoločnosť Prijatie, Humanitné združenie Ľudské srdce

I - ICHTHYS, IMOBILITY, Integra -Združenie pre duševné zdravie, Iný rozmer - AD, IOGT - Spoločnosť pre zdravý životný štýl

J - JAS klub abstinujúcich Bratislava, Jazdecký klub Danubius, Jednota dôchodcov na Slovensku

K - R

K - KARDIOKLUB regiónu Turca, Katolícka jednota Slovenska, KIDS - spoločenstvo detí a mládeže, Klub cystickej fibrózy, Klub priateľov DD a DSS, Kontext, Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, Kultúrne združenie Rómov, Kynologický klub Ekoiuventa, o.z.

L - Lepší svet, n.o., Liga boja proti diabetes mellitus, Liga proti AIDS na Slovensku, Liga proti rakovine plus, Liga proti reumatizmu na Slovensku, Liga za duševné zdravie, Liga za práva vozíčkarov

M - Makrína - Kresťansko-charitatívny spolok, MARGARÉTKA, o.z., Materské centrum Bambino, Medzinárodná asociácia pre pomoc a priateľstvo (IRFF), Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách, Motýľ - Združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám

N - Nadácia Ars Cultus, Nadácia Bethesda, Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom - Slovensko, Nadácia Prváčik, Nadácia Tvár, Národné združenie pre PKU - Slovensko, Náruč - pomoc deťom v kríze, Neinvestičný fond Rodiny a žien Humenné

O - Občianske združenie - TOPĽA, Občianske združenie BARLIČKA, Občianske združenie celiatikov, Občianske združenie EFKO, Občianske združenie HUMÁNUM, Občianske združenie NADENÁŠ, Občianske združenie pre alergikov, Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - Iskierka, Občianske združenie rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí - Srdiečko, Občianske združenie Rómov Slovenska, Občianske združenie UŠKO, Občianske združenie Za dôstojný život, Občianske združenie Za krajšie Lipany, Občiansko-medicínske združenie pre kultúru, morálku a zdravie v sexuálnych vzťahoch, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Otvorená cesta - asociácia pre vnútorné oslobodenie

P - Pax Christi Slovakia, Pro família - občianske združenie, PROVITAL, o.z.

R - Regionálna organizácia mentálne postihnutých Banská Bystrica, ROAD - Nezisková organizácia

S

S - SANO - Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD, Slovak Crohn Club, Slovenská asociácia terapeutov, Slovenská hippoterapeutická asociácia (SHA), Slovenská liga celiakov, Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí - Dôvera, Slovenská spoločnosť pre humanitu a vzdelávanie, Slovenská spoločnosť: Edukácia v imunogenetike, Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Slovenské hemofilické združenie, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Slovenské krízové centrum - DOTYK, Slovenské misijné hnutie, Slovenské združenie odborových športových klubov, Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora, Slovenský dom duchovnej obnovy, Slovenský kresťanský zväz dôchodcov, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Slovenský zväz športu zdravotne postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovilco, SOS - centrum krízovej intervencie, Spoločenská organizácia ZDRUŽENIE - ZDRAVIE, Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže, Spoločenstvo Samaritán, Spoločnosť Belova, Spoločnosť detskej onkológie, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy, Spoločnosť Jozefa Kronera, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Spoločnosť Medicína Alternatíva Naturalis, Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít, Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim, Spoločnosť pre pomoc paraplegikom, Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu, Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Spoločnosť Prometheus, Spoločnosť psoriatikov a atopikov - SR, Spoločnosť Turnerovho syndrómu, Spoločnosť Veľkí pomáhajú najmenším, Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA

T - Z

Š - Športinvalid, Športový klub telesne postihnutých

Ú - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Únia pracovníkov detských domovov, Únia žien Slovenska

Z - Zámocký jazdecký klub, Združenie abstinentov Slovenska, Združenie Korytnačky, Združenie Matta Talbota , Združenie MUDr. Ivana Novotného, Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR, Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA, Združenie občanov AURA, Združenie pre komplexnú integráciu zdravotne postihnutých detí mládeže a dospelých občanov, Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých, Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, Združenie Umenie pomoci, Združenie vojnových poškodencov - invalidov na Slovensku, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, ZOM Prešov - Združenie zdravotne postihnutých, Zväz diabetikov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Zväz sluchovo postihnutých, Zväz telesne postihnutej mládeže, RC

Ž - Ženy Kysúc, neinvestičný fond, Živena - spolok slovenských žien

Časopis Humanita   

Časopis dobrovoľníckeho sektora

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus. Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

šéfredaktor: Maroš Silný
kontakt: tel.: 0948/016 123, e-mail: redakcia.humanita@gmail.com
adresa redakcie: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3
registrácia: MK 710/92

Kontaktujte nás   


Vaša správa bola poslaná. Ďakujeme!

Leave this empty:

Sídlo
Slovenská humanitná rada
Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
T: (+421) 2-5020-0500
F: (+421) 2-5020-0510
Email
shr@changenet.sk
Sociálne siete

Táto stránka používa cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s použitím cookies pre analytické účely.