VITAJTE NA STRÁNKACH

SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY

národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií

Podporte nás 2%

Kto sme   


Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

Slovenská humanitná rada na Slovensku je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje.

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Koná sa pravidelne každé dva roky za účasti všetkých členských organizácií. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ. Všetky aktivity zabezpečujú a vykonávajú profesionálni pracovníci. Pri organizovaní viacerých podujatí spolupracuje nielen s členskými organizáciami SHR, ale aj s množstvom dobrovoľníkov, spolupracovníkov a nadšencov. Zo zástupcov členských organizácií Slovenskej humanitnej rady boli vytvorené odborné pracovné sekcie, grantová komisia na posudzovanie humanitných projektov a revízna komisia. Na každoročné udeľovanie Ceny Dar roka vytvorila Slovenská humanitná rada špeciálnu čestnú komisiu z osobností spoločenského, kultúrneho a verejného života.

SHR zastupuje svoje členské organizácie v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov // organizuje odborné semináre a workshopy nevyhnutné pre rozvoj dobrovoľníckych organizácií // rozvíja partnerskú spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy // vydáva špecializovaný časopis pre dobrovoľnícky sektor spolu s prílohou pre zdravotne postihnutých občanov // do roku 2008 reprezentačným benefičným koncertom každoročne oslavovala Medzinárodný deň dobrovoľníkov a Medzinárodný deň zdravotne postihnutých // zo získaných finančných zdrojov prispieva na dôležité humanitné projekty svojich členských organizácií // od sponzorov získava materiálne dary na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách // získava technické zariadenia a zdravotné pomôcky na uľahčenie života zdravotne postihnutých // každoročne udeľuje morálne ocenenie Cenu Dar roka // v prípade prírodných katastrof organizuje cielenú humanitnú pomoc // spolupracuje s viacerými významnými organizáciami tretieho sektora na Slovensku.

Slovenská humanitná rada v zahraničí pôsobí ako mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií // chráni a presadzuje ich práva a záujmy, pomáha napĺňať ich ciele // spolupracuje so všetkými subjektami, ktoré sa hlásia k jej poslaniu a k základným princípom humanity // pripája sa k medzinárodnému vyhláseniu základných princípov dobrovoľníctva // vytvára podmienky pre skvalitňovanie a výmenu informácií // rozširuje a skvalitňuje poradenské, metodické, organizačné a sprostredkovateľské služby // iniciuje vzájomnú pomoc a spoluprácu s odborníkmi // v rámci odborných sekcií vytvára priestor pre koordináciu aktivít a riešenie problémov dobrovoľníckych organizácií s podobným zameraním // buduje regionálne rady ako miesto spolupráce so štátnou správou, miestnou samosprávou a sponzormi // rozvíja podmienky pre medzinárodnú spoluprácu a zapojenie do medzinárodných rozvojových programov // napomáha rozvoju dobrovoľníctva ako symbolu solidarity medzi ľuďmi a národmi

stanovy // programové vyhlásenie // výročná správa // etický kódex dobrovoľníkov // uznesenie

Náš team   


Ing. Ivan Sýkora

Prezident SHR

Ing. Ivan Sýkora
Eva Lysičanová

Riaditeľka úradu

Eva Lysičanová
Peter Devínsky

Koordinátor projektov

Peter Devínsky
Monika Zemanovičová

Ekonomické oddelenie

Monika Zemanovičová
Róbert Demovič

Organizačné oddelenie

Róbert Demovič
Pes Bárt

Verný pomocník

Pes Bárt

Zmluvy   


13.1.2017 - - Zmluva o poskytovaní zdravotníckych potrieb - Allestepharm.

16.1.2017 - - Dodatok č. 1 - Allestepharm.

30.11.2016 - - Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - ORANGE.

27.9.2016 - - Zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb - Specta s.r.o.

Podporte nás   


Príspevky vo forme 2 % dane z príjmu, nie sú príspevok navyše. Práve naopak, tieto prostriedky v prípade neuplatnenia svojho práva ich daňový úrad odvedie do štátneho rozpočtu.

Vy však máte jedinečnú možnosť a právo rozhodnúť o osude Vašich 2 %. Rozhodnite sa a podporte tak Slovenskú humanitnú radu, národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií.

Stručný postup poukázania 2%

15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

Viac informácii o 2% z dane a dalšie tlačivá najdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme Vám!

- Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby
- Ziadost o 2%


Aktuality   


Vianočný Dobrý trh 2018

16.12.2018 - Príďte navštíviť náš stánok na vianočnom Dobrom trhu na námestí SNP v Bratislave. Budeme mať pre vás nachystané ručne vyrábané drobnosti od našich klientov a určite si aj pochutnáte na "utečeneckých" špecialitách. Všetci ste u nas vítaní. Viac informácii www.dobrytrh.sk Vianočný Dobrý trh 16.12.2018Nedeľná paráda

Nedeľná paráda 17.6.2018

17.6.2018 - Milé priateľky, milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa utečencov si Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 17. júna 2018 od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.
Viac informácii (PDF)

12.04.2018 - - Slovenská humanitná rada ako riadny člen Rady vlády pre mimovládne organizácie spolupodporila nasledovné uznesie týkajúce sa aktuálnej situácie v našej krajine

Postavme sa za slušné Slovensko

Postavme sa za služné SlovenskoTurnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

26.10.2017 - Ďakujeme organizátorom za pozvanie a našim utečencom z tábora z Rohoviec za obetavú účasť na X. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu vo futbale. Krátku reportáž a video z akcie si môžete pozriet na tejto stránke.

15.10.2017 - Už 10. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) proti rasizmu a intolerancii sa uskutoční 15.10.2017 o 10:00 v Športovom areáli Pavla Gleska v Centre akademického športu STU na Račianskej ulici 103 v Bratislave (Mladá garda).

Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii

12.12.2016 - - Vyhlásenie organizácií tretieho sektora k momentálnej situácii v spoločnosti.

Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

18.11.2016 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028883 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem a sem.7.9.2016 - Na základe analýzy potrieb nášho občianskeho združenia vyhlasujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie tlmočenia a prekladov.

Na základe aktuálne realizovaných a predpokladu budúcich realizovaných projektov bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky za tieto služby na úrovni 17 215 € bez DPH. Formulár tabuľky na vyplnenie cenovej ponuky je súčasťou tejto výzvy a nachádza sa nižšie v prílohe. Kritériom vyhodnocovania cenových ponuk bude najnižšia ponúknutá celková cena bez DPH spolu za všetky tlmočenia / preklady.

V rámci realizovanej zákazky požadujeme, aby tieto služby bolo možné využívať v rámci celého územia SR. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 48 mesiacov.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Termín na zaslanie cenovej ponuky je do 19.09.2016 do 12:00 hod. elektronicky na mailovú adresu devinsky.peter@gmail.com. Súčasťou výzvy je aj priložený návrh zmluvy na zabezpečenie tlmočení a prekladov pre naše združenie.

- špecifikácia zákazky
- návrh zmluvy


KAMPAŇ BELASÝ MOTÝĽ 2016

7.6.2016 - 22.00, Hlavné námestie, Bratislava, 12. ročník Tolerancia, hudba, empatia, nezávislý život! To sú hlavné črty nášho hudobného Koncertu belasého motýľa! Všetci účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár a vyjadria tak podporu ľuďom so svalovou dystrofiou a myšlienke nezávislého života. MIRO JAROŠ DEŤOM, SĽUK, ĽH GYMNIK, SIMA MARTAUSOVÁ, THE CELLMATES, HELENINE OČI A POLEMIC. viac informácií

10.6.2016 - Deň ľudí so svalovou dystrofiou V tento deň vychádzame do ulíc my, ľudia so svalovou dystrofiou, aby sme sami informovali verejnosť o našom ochorení a živote s touto chorobou. viac informácií


Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

7.3.2016 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028885 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

7.3.2016 - Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2015-028883 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem


Realizácia projektu podporeného z grantu Nadácie pre deti Slovenska

1.1.2016 - Slovenská Humanitná Rada realizuje projekt zameraný na pomoc deťom umiestneným v ÚPZC Sečovce. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Pomoc deťom v utečeneckej kríze. Pomocou projektu zabezpečujeme nákup detskej obuvy pre zaistené deti a taktiež zlepšenie podmienok pre deti počas zaistenia a to konkrétne obnovou detskej miestnosti v zariadení. Projekt prebieha od 1.1.2016 do 30.6.2016.

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY   


Úrad SHR:
Eva Lysičanová riaditeľka úradu SHR
T: 02/50200515
email: lysicanova@shr.sk

Peter Devínsky koordinátor projektov pre utečencov
T: 02/50200516, 0918/432840
email: devinsky@shr.sk

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk

Margita Škrabálková tlačové oddelenie
T: 02/50200515
email: tlacove.shr@changenet.sk

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
T: 02/50200515
email: shr@changenet.sk
Predsedníctvo SHR:
Ivan Sýkora - prezident SHR
Jaroslav Hinšt - viceprezident SHR
Viktor Blaho - člen predsedníctva
Jozef Borovka - člen predsedníctva
Marek Málik - člen predsedníctva
Mária Orlovská - člen predsedníctva
Judita Slezáková - člen predsedníctva
Monika Vrábľová - člen predsedníctva
Bohuslava Zániová - člen predsedníctva
Revízna komisia SHR:
František Vojtech - predseda komisie
Ľubica Gálisová - člen komisie
Eva Benžová - člen komisie
Anna Eliášová - člen komisie
Anna Maršíková - člen komisie

Grantová komisia SHR:
Štefan Matula - predseda komisie
Jaroslav Janovec - člen komisie
Iveta Mišová - člen komisie
Milan Ruškay - člen komisie
Mária Trenčíková - člen komisie

Organizácie   


A -J

A - A.B.ZRTV Piešťany, Agentúra Benedikt, charitatívna organizácia, ASKAS - asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR, Asociácia Marfanovho syndrómu, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia PREMENY, Asociácia seniorov - expertov

B - Benefičné združenie slabozrakých detí, Björnsonova spoločnosť na Slovensku

C - Centrum ochrany detí, Centrum pomoci a vzdelávania, Centrum samostatného života, n.o.

Č - Človek a príroda - Pro Homine In Natura, Človek v kríze, občianske združenie

D - Detská organizácia Fénix, Detská organizácia FRIGO, Detské centrum Ružomberok, Detský fond Slovenskej republiky, Diakonické združenie BETÁNIA, Diakonické združenie RODINA, Dom sociálnych služieb - MOST, n.o., Dom sv. Martina, nezisková organizácia, Domov pre každého

F - Fond detskej ortopédie - n.f., Fórum pre pomoc starším

G - Ganymedes - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych očanov SR, Gejzír, o.z., GREGORIÁL

H - Hemat - dobročinné združenie, Hipoclub Bratislava, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, HOSPIC MATKY BOŽEJ, Humanita a zdravie pre všetkých, Humanita, neinvestičný fond, Humanitná spoločnosť Humanita pre život, Humanitná spoločnosť Prijatie, Humanitné združenie Ľudské srdce

I - ICHTHYS, IMOBILITY, Integra -Združenie pre duševné zdravie, Iný rozmer - AD, IOGT - Spoločnosť pre zdravý životný štýl

J - JAS klub abstinujúcich Bratislava, Jazdecký klub Danubius, Jednota dôchodcov na Slovensku

K - R

K - KARDIOKLUB regiónu Turca, Katolícka jednota Slovenska, KIDS - spoločenstvo detí a mládeže, Klub cystickej fibrózy, Klub priateľov DD a DSS, Kontext, Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, Kultúrne združenie Rómov, Kynologický klub Ekoiuventa, o.z.

L - Lepší svet, n.o., Liga boja proti diabetes mellitus, Liga proti AIDS na Slovensku, Liga proti rakovine plus, Liga proti reumatizmu na Slovensku, Liga za duševné zdravie, Liga za práva vozíčkarov

M - Makrína - Kresťansko-charitatívny spolok, MARGARÉTKA, o.z., Materské centrum Bambino, Medzinárodná asociácia pre pomoc a priateľstvo (IRFF), Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách, Motýľ - Združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám

N - Nadácia Ars Cultus, Nadácia Bethesda, Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom - Slovensko, Nadácia Prváčik, Nadácia Tvár, Národné združenie pre PKU - Slovensko, Náruč - pomoc deťom v kríze, Neinvestičný fond Rodiny a žien Humenné

O - Občianske združenie - TOPĽA, Občianske združenie BARLIČKA, Občianske združenie celiatikov, Občianske združenie EFKO, Občianske združenie HUMÁNUM, Občianske združenie NADENÁŠ, Občianske združenie pre alergikov, Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - Iskierka, Občianske združenie rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí - Srdiečko, Občianske združenie Rómov Slovenska, Občianske združenie UŠKO, Občianske združenie Za dôstojný život, Občianske združenie Za krajšie Lipany, Občiansko-medicínske združenie pre kultúru, morálku a zdravie v sexuálnych vzťahoch, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Otvorená cesta - asociácia pre vnútorné oslobodenie

P - Pax Christi Slovakia, Pro família - občianske združenie, PROVITAL, o.z.

R - Regionálna organizácia mentálne postihnutých Banská Bystrica, ROAD - Nezisková organizácia

S

S - SANO - Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD, Slovak Crohn Club, Slovenská asociácia terapeutov, Slovenská hippoterapeutická asociácia (SHA), Slovenská liga celiakov, Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí - Dôvera, Slovenská spoločnosť pre humanitu a vzdelávanie, Slovenská spoločnosť: Edukácia v imunogenetike, Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Slovenské hemofilické združenie, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Slovenské krízové centrum - DOTYK, Slovenské misijné hnutie, Slovenské združenie odborových športových klubov, Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora, Slovenský dom duchovnej obnovy, Slovenský kresťanský zväz dôchodcov, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Slovenský zväz športu zdravotne postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovilco, SOS - centrum krízovej intervencie, Spoločenská organizácia ZDRUŽENIE - ZDRAVIE, Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže, Spoločenstvo Samaritán, Spoločnosť Belova, Spoločnosť detskej onkológie, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy, Spoločnosť Jozefa Kronera, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Spoločnosť Medicína Alternatíva Naturalis, Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít, Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim, Spoločnosť pre pomoc paraplegikom, Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu, Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Spoločnosť Prometheus, Spoločnosť psoriatikov a atopikov - SR, Spoločnosť Turnerovho syndrómu, Spoločnosť Veľkí pomáhajú najmenším, Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA

T - Z

Š - Športinvalid, Športový klub telesne postihnutých

Ú - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Únia pracovníkov detských domovov, Únia žien Slovenska

Z - Zámocký jazdecký klub, Združenie abstinentov Slovenska, Združenie Korytnačky, Združenie Matta Talbota , Združenie MUDr. Ivana Novotného, Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR, Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA, Združenie občanov AURA, Združenie pre komplexnú integráciu zdravotne postihnutých detí mládeže a dospelých občanov, Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých, Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, Združenie Umenie pomoci, Združenie vojnových poškodencov - invalidov na Slovensku, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, ZOM Prešov - Združenie zdravotne postihnutých, Zväz diabetikov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Zväz sluchovo postihnutých, Zväz telesne postihnutej mládeže, RC

Ž - Ženy Kysúc, neinvestičný fond, Živena - spolok slovenských žien

Časopis Humanita   

Časopis dobrovoľníckeho sektora

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus. Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

šéfredaktorka: PhDr. Margita Škrabálková
kontakt: tel.: 02/50200500, fax: 02/50200510, e-mail: tlacove.shr@changenet.sk
adresa redakcie: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3
registrácia: MK 710/92DAR ROKA   


Dar roka 2007
rozhodnutie komisie (formát PDF)
prevzatie ceny (formát PDF)
hlavní laureáti (formát PDF)
laureáti (formát PDF)
nominovaní (formát PDF)
Dar roka 2008
vyhlásenie (formát PDF)
výsledky (formát PDF)

Dar roka 2009
tlačová správa zahájenie (formát PDF)
nominačný list (formát Doc)
výsledky (formát PDF)
Dar roka 2010
oznámenie (formát PDF)
nominačný list (formát Doc)
zoznam nominácií (formát PDF)
rozhodnutie komisie (formát PDF)

Dar roka 2011
vyhlásenie (formát PDF)
nominačný list (formát Doc)

Kontaktujte nás   


Vaša správa bola poslaná. Ďakujeme!

Leave this empty:

Sídlo
Slovenská humanitná rada
Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
T: (+421) 2-5020-0500
F: (+421) 2-5020-0510
Email
shr@changenet.sk
Sociálne siete

Táto stránka používa cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s použitím cookies pre analytické účely.