*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

UTEČENCI

*

ASAP 3

opis projektu: Projekt ASAP 3 je zameraný na integráciu cudzincov s udeleným azylom a subsidiárnou ochranou medzi majoritnú spoločnosť Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je efektívne napomáhanie sociálnej a ekonomickej integrácie cudzincov s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou do majoritnej spoločnosti Slovenskej republiky, so zvláštnym zreteľom na zraniteľné skupiny prostredníctvom poskytovania  komplexných služieb  v rámci všetkých integračných dimenzií, t.j. jazykovej, ekonomickej a kultúrno-spoločenskej, pričom koncepcia projektu zdôrazňuje najmä riešenia s trvalým dopadom na proces a výsledky integrácie cieľovej skupiny. Trvanie projektu je od 01.01.2011 do 31.12.2012. 

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Tomáš Bauer, tel.: 0918 688 508, tmsbauergmail.com

*

Lepšia kvalita života pre všetkých IV

opis projektu: Hlavným cieľom projektu je prispieť k neustálemu zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov o azyl  formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tieto služby budú poskytované osobám nachádzajúcich sa v zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) v pobytovom tábore v Rohovciach a v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove (UPZC), ako aj žiadateľom o azyl, ktorí vstúpili do pracovno-právneho vzťahu, alebo obdobného pracovného vzťahu a ktorí môžu byť ubytovaní aj mimo zariadení MÚ MV SR. Viac na www.nasiutecenci.sk.

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Peter Devínsky, tel.: 0918 432 840, devinsky.petergmail.com

*

Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR

opis projektu: Hlavným cieľom projektu je komplexné zabezpečenie primeraných a dôstojných podmienok pre príslušníkov tretích krajín formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb a celkové uľahčenie ich pobytu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Medveďove a v Sečovciach. Projekt je zameraný najmä na celkové zlepšenie situácie a kvality života príslušníkov tretích krajín nachádzajúcich sa vo vybraných špecializovaných zariadeniach spadajúcich do pôsobnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR (ÚHCP). Projekt sa bude venovať všetkým oprávneným skupinám osôb, vrátane zraniteľných a ohrozených skupín. Cieľom projektu je komplexné poskytnutie služieb pre klientov a nastavenie rovnakých podmienok v zariadeniach ÚHCP. Nadväzujeme na úspešne implementované projekty realizované v ÚPZC počas minulých rokov. Viac na www.nasiutecenci.sk.

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Peter Devínsky, tel.: 0918 432 840, devinsky.petergmail.com

*

Slnko v dlani

opis projektu: Projekt sa zameriava na maloletých utečencov, bez sprievodu svojich rodičov a najbližšej rodiny na Slovensku, ktorí sú umiestnení do Detského domova v Hornom Orechovom. Sú to deti, ktoré prekonali traumatizujúce zážitky v krajine pôvodu, počas nebezpečnej cesty s prevádzačmi a často aj po príchode do našej krajiny. Ich situáciu navyše sťažuje aj jazyková bariéra, nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok informácií a permanentné ohrozenie zo strany prevádzačských skupín. Cieľom projektu je preto prostredníctvom workshopov, sociálnej a psychologickej intervencie a sprevádzania prispieť k ich lepšej informovanosti, schopnosti zvládať krízové situácie, lepšie sa adaptovať na nové prostredie a vytvorať si pozitívne vzťahy. Projekt zároveň vťahuje do aktívnejšej participácie zamestnancov destkého domova, ktorí do veľkej miery reálne ovplyvňujú nielen integráciu, ale aj rozhodovanie a konanie maloletých utečencov.

projekt spolufinancuje: Fond Hodina deťom

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Kristína Petrovičová, tel.: 0918 371 969, ppetrovicova.kristinagmail.com

*

Daphne III - Better Integration of Separated Children

opis projektu: Projekt sa zameriava na identifikáciu problémov a výziev, ktorým čelia maloletí bez sprievodu potom, ako im bola na území Slovenskej republiky udelená nejaká forma pobytu. Tieto deti prichádzajú na územie Slovenska vo veku blízkom veku mladistvých, musia zvládnuť cudzí jazyk, začleniť sa do vzdelávacieho systému a neskôr na trh práce. Mnohokrát si so sebou nesú emocionálne traumy z minulosti, na území krajiny sa nachádzajú bez podpory svojich rodičov a blízkych. Projekt sa rovnako zameriava na problémy a výzvy profesionálov, ktorí pracujú s maloletými bez sprievodu, najmä z radov zamestnancov detských domov a zariadení starostlivosti pre maloletých bez sprievodu, vzdelávacích ustanovizní, jazykových škôl, opatrovníkov a iných profesionálov pracujúcimi s maloletými bez sprievodu. Títo sú často vystavení problémom, ktoré sú pre nich nové a na riešenie ktorých nie sú pripravení. Cieľom projektu je preto identifikácia problémov a výziev maloletých bez sprievodu a následne vytvorenie siete profesionálov na výmenu informácii a hľadanie najlepšieho spoločného postupu pri ich riešení. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na nasledujúce dokumenty: Projekt Daphne III, Catalogue screenshow a Maloletí bez sprievodu.

partner projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Jarmila Vargová, tel.: 0917 685 370, jarmila.vargovagmail.com

*

Mosty k tolerancii VI.

opis projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom interaktívnych osvetových prednášok efektívne prispieť k predchádzaniu rozličných foriem diskriminácie,  rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie voči utečencom zo strany majoritného obyvateľstva Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

projekt spolufinancuje: Úrad vlády Slovenskej republiky

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Tomáš Bauer, tel.: 0918 688 508, tmsbauergmail.com

   

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk