*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

UTEČENCI

*

Efektivne služby žiadateľom o azyl v SR II

Cieľom projektu je zabezpečenie komplexnej starostlivosť o žiadateľov o azyl (ďalej len „ŽoA“) v rámci celého územia Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovania doplnkových služieb nad rámec štandardne poskytovaných služieb zo strany Slovenskej republiky. Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) ako aj pre žiadateľov o azyl umiestnených mimo týchto zariadení. Špecifická pozornosť je venovaná potrebám zraniteľných skupín osôb, ako napríklad osobám so zdravotným postihnutím, obetiam obchodovania s ľuďmi, tehotným ženám, slobodným rodičom s maloletými deťmi, traumatizovaným osobám, týraným osobám, obetiam násilia, psychicky chorým osobám, starým ľuďom a pod. Projekt je zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb umiestnených vo všetkých zariadeniach pre MÚ MV SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Obcou Rovné. Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2017 do 31.12.2019.


KOMPAS II

Ciele projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR (ďalej len ÚPZC) v Medveďove a Sečovciach. Potreby štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v ÚPZC sú zabezpečované poskytovaním sociálneho poradenstva a asistencie, psychologického poradenstva, materiálnou pomocou, realizáciou voľnočasových aktivít a ďalších doplnkových a podporných služieb pre osoby umiestnené v týchto zariadeniach. Projekt je primárne zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osobám umiestnených v špecializovaných zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ÚHCP P PZ MV SR). Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v týchto zariadeniach, avšak so špeciálnym zameraním sa na zraniteľné skupiny osôb, ktorým bude venovaná špeciálna pozornosť a zabezpečený osobitný prístup.

Obdobie realizácie projektu je od 01.12.2016 do 31.12.2019.


NDS -Skvalitnenie poskytovaných psychologických služieb v ÚPZC Sečovce

V predchádzajúcom projekte sa nám vďaka podpore zo strany NDS podarilo obnoviť miestnosť pre deti, ktorá naplno slúži pre trávenie voľného času tu zaistených detí. V zámere tohto projektu plánujeme vytvoriť špecializovanú miestnosť na pre psychologičku SHR, ktorá pravidelne dochádza do zariadenia a venuje sa psychologickej práci s deťmi. Je potrebné si uvedomiť, že útek z domovskej krajiny a taktiež aj zaistenie sú ťažkými životnými skúsenosťami, ktoré so sebou prinášajú výrazný zásah do psychiky detí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť pre nich podmienky, ktoré im budú aspoň čiastočne tieto negatívne vplyvy kompenzovať.

Projekt je realizovaný v období od 01. augusta 2016 - 31. decembra 2016.


ASAP 3

opis projektu: Projekt ASAP 3 je zameraný na integráciu cudzincov s udeleným azylom a subsidiárnou ochranou medzi majoritnú spoločnosť Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je efektívne napomáhanie sociálnej a ekonomickej integrácie cudzincov s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou do majoritnej spoločnosti Slovenskej republiky, so zvláštnym zreteľom na zraniteľné skupiny prostredníctvom poskytovania  komplexných služieb  v rámci všetkých integračných dimenzií, t.j. jazykovej, ekonomickej a kultúrno-spoločenskej, pričom koncepcia projektu zdôrazňuje najmä riešenia s trvalým dopadom na proces a výsledky integrácie cieľovej skupiny. Trvanie projektu je od 01.01.2011 do 31.12.2012. 

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Tomáš Bauer, tel.: 0918 688 508, tmsbauergmail.com

*

Lepšia kvalita života pre všetkých IV

opis projektu: Hlavným cieľom projektu je prispieť k neustálemu zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov o azyl  formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tieto služby budú poskytované osobám nachádzajúcich sa v zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) v pobytovom tábore v Rohovciach a v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove (UPZC), ako aj žiadateľom o azyl, ktorí vstúpili do pracovno-právneho vzťahu, alebo obdobného pracovného vzťahu a ktorí môžu byť ubytovaní aj mimo zariadení MÚ MV SR. Viac na www.nasiutecenci.sk.

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Peter Devínsky, tel.: 0918 432 840, devinsky.petergmail.com

*

Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR

opis projektu: Hlavným cieľom projektu je komplexné zabezpečenie primeraných a dôstojných podmienok pre príslušníkov tretích krajín formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb a celkové uľahčenie ich pobytu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Medveďove a v Sečovciach. Projekt je zameraný najmä na celkové zlepšenie situácie a kvality života príslušníkov tretích krajín nachádzajúcich sa vo vybraných špecializovaných zariadeniach spadajúcich do pôsobnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR (ÚHCP). Projekt sa bude venovať všetkým oprávneným skupinám osôb, vrátane zraniteľných a ohrozených skupín. Cieľom projektu je komplexné poskytnutie služieb pre klientov a nastavenie rovnakých podmienok v zariadeniach ÚHCP. Nadväzujeme na úspešne implementované projekty realizované v ÚPZC počas minulých rokov. Viac na www.nasiutecenci.sk.

projekt spolufinancuje: Európsky fond pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Peter Devínsky, tel.: 0918 432 840, devinsky.petergmail.com

*

Slnko v dlani

opis projektu: Projekt sa zameriava na maloletých utečencov, bez sprievodu svojich rodičov a najbližšej rodiny na Slovensku, ktorí sú umiestnení do Detského domova v Hornom Orechovom. Sú to deti, ktoré prekonali traumatizujúce zážitky v krajine pôvodu, počas nebezpečnej cesty s prevádzačmi a často aj po príchode do našej krajiny. Ich situáciu navyše sťažuje aj jazyková bariéra, nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok informácií a permanentné ohrozenie zo strany prevádzačských skupín. Cieľom projektu je preto prostredníctvom workshopov, sociálnej a psychologickej intervencie a sprevádzania prispieť k ich lepšej informovanosti, schopnosti zvládať krízové situácie, lepšie sa adaptovať na nové prostredie a vytvorať si pozitívne vzťahy. Projekt zároveň vťahuje do aktívnejšej participácie zamestnancov destkého domova, ktorí do veľkej miery reálne ovplyvňujú nielen integráciu, ale aj rozhodovanie a konanie maloletých utečencov.

projekt spolufinancuje: Fond Hodina deťom

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Kristína Petrovičová, tel.: 0918 371 969, ppetrovicova.kristinagmail.com

*

Daphne III - Better Integration of Separated Children

opis projektu: Projekt sa zameriava na identifikáciu problémov a výziev, ktorým čelia maloletí bez sprievodu potom, ako im bola na území Slovenskej republiky udelená nejaká forma pobytu. Tieto deti prichádzajú na územie Slovenska vo veku blízkom veku mladistvých, musia zvládnuť cudzí jazyk, začleniť sa do vzdelávacieho systému a neskôr na trh práce. Mnohokrát si so sebou nesú emocionálne traumy z minulosti, na území krajiny sa nachádzajú bez podpory svojich rodičov a blízkych. Projekt sa rovnako zameriava na problémy a výzvy profesionálov, ktorí pracujú s maloletými bez sprievodu, najmä z radov zamestnancov detských domov a zariadení starostlivosti pre maloletých bez sprievodu, vzdelávacích ustanovizní, jazykových škôl, opatrovníkov a iných profesionálov pracujúcimi s maloletými bez sprievodu. Títo sú často vystavení problémom, ktoré sú pre nich nové a na riešenie ktorých nie sú pripravení. Cieľom projektu je preto identifikácia problémov a výziev maloletých bez sprievodu a následne vytvorenie siete profesionálov na výmenu informácii a hľadanie najlepšieho spoločného postupu pri ich riešení. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na nasledujúce dokumenty: Projekt Daphne III, Catalogue screenshow a Maloletí bez sprievodu.

partner projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Jarmila Vargová, tel.: 0917 685 370, jarmila.vargovagmail.com

*

Mosty k tolerancii VI.

opis projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom interaktívnych osvetových prednášok efektívne prispieť k predchádzaniu rozličných foriem diskriminácie,  rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie voči utečencom zo strany majoritného obyvateľstva Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

projekt spolufinancuje: Úrad vlády Slovenskej republiky

predkladateľ projektu: Slovenská humanitná rada

manažér projektu: Tomáš Bauer, tel.: 0918 688 508, tmsbauergmail.com

   

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk