*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY

*

A
A.B.ZRTV Piešťany
Agentúra Benedikt, charitatívna organizácia
ASKAS - asociácia klubov abstinujúcich Slovenska
Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR
Asociácia Marfanovho syndrómu
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia PREMENY
Asociácia seniorov - expertov
*
B
Benefičné združenie slabozrakých detí
Björnsonova  spoločnosť na Slovensku
*
C
Centrum ochrany detí
Centrum pomoci a vzdelávania
Centrum samostatného života, n.o.
*
Č
Človek a príroda - Pro Homine In Natura
Človek v kríze, občianske združenie
*
D
Detská organizácia Fénix
Detská organizácia FRIGO
Detské centrum Ružomberok
Detský fond Slovenskej republiky
Diakonické združenie BETÁNIA
Diakonické združenie RODINA
Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.
Dom sv. Martina, nezisková organizácia
Domov pre každého
*
F
Fond detskej ortopédie - n.f.
Fórum pre pomoc starším
*
G
Ganymedes - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych očanov SR
Gejzír, o.z.
GREGORIÁL
*
H
Hemat - dobročinné združenie
Hipoclub Bratislava
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
HOSPIC MATKY BOŽEJ
Humanita a zdravie pre všetkých
Humanita, neinvestičný fond
Humanitná spoločnosť Humanita pre život
Humanitná spoločnosť Prijatie
Humanitné združenie Ľudské srdce
*
I
ICHTHYS
IMOBILITY
Integra -Združenie pre duševné zdravie
Iný rozmer - AD
IOGT - Spoločnosť pre zdravý životný štýl
*
J
JAS klub abstinujúcich Bratislava
Jazdecký klub Danubius
Jednota dôchodcov na Slovensku
*
K
KARDIOKLUB regiónu Turca
Katolícka jednota Slovenska
KIDS - spoločenstvo detí a mládeže
Klub cystickej fibrózy
Klub priateľov DD a DSS
Kontext
Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Kultúrne združenie Rómov
Kynologický klub Ekoiuventa, o.z.
*
L
Lepší svet, n.o.
Liga boja proti diabetes mellitus
Liga proti AIDS na Slovensku
Liga proti rakovine plus
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Liga za duševné zdravie
Liga za práva vozíčkarov
*
M
Makrína - Kresťansko-charitatívny spolok
MARGARÉTKA, o.z.
Materské centrum Bambino
Medzinárodná asociácia pre pomoc a priateľstvo (IRFF)
Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách
Motýľ - Združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám
*
N
Nadácia Ars Cultus
Nadácia Bethesda
Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom - Slovensko
Nadácia Prváčik
Nadácia Tvár
Národné združenie pre PKU - Slovensko
Náruč - pomoc deťom v kríze
Neinvestičný fond Rodiny a žien Humenné
*
O
Občianske združenie - TOPĽA
Občianske združenie BARLIČKA
Občianske združenie celiatikov
Občianske združenie EFKO
Občianske združenie HUMÁNUM
Občianske združenie NADENÁŠ
Občianske združenie pre alergikov
Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - Iskierka
Občianske združenie rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí - Srdiečko
Občianske združenie Rómov Slovenska
Občianske združenie UŠKO
Občianske združenie Za dôstojný život
Občianske združenie Za krajšie Lipany
Občiansko-medicínske združenie pre kultúru, morálku a zdravie v sexuálnych vzťahoch
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Otvorená cesta - asociácia pre vnútorné oslobodenie
*
P
Pax Christi Slovakia
Pro família - občianske združenie
PROVITAL, o.z.
*
R
Regionálna organizácia mentálne postihnutých Banská Bystrica
ROAD - Nezisková organizácia
*
S
SANO - Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD
Slovak Crohn Club
Slovenská asociácia terapeutov
Slovenská hippoterapeutická asociácia (SHA)
Slovenská liga celiakov
Slovenská spoločnosť celiatikov
Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí - Dôvera
Slovenská spoločnosť pre humanitu a vzdelávanie
Slovenská spoločnosť: Edukácia v imunogenetike
Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá
Slovenské hemofilické združenie
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Slovenské krízové centrum - DOTYK
Slovenské misijné hnutie
Slovenské združenie odborových športových klubov
Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora
Slovenský dom duchovnej obnovy
Slovenský kresťanský zväz dôchodcov
Slovenský zväz sclerosis multiplex
Slovenský zväz športu zdravotne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Slovilco
SOS - centrum krízovej intervencie
Spoločenská organizácia ZDRUŽENIE - ZDRAVIE
Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže
Spoločenstvo Samaritán
Spoločnosť Belova
Spoločnosť detskej onkológie
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy
Spoločnosť Jozefa Kronera
Spoločnosť ľudí dobrej vôle
Spoločnosť Medicína Alternatíva Naturalis
Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít
Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim
Spoločnosť pre pomoc paraplegikom
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR
Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR
Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu
Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar
Spoločnosť Prometheus
Spoločnosť psoriatikov a atopikov - SR
Spoločnosť Turnerovho syndrómu
Spoločnosť Veľkí pomáhajú najmenším
Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu
Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA
*
Š
Športinvalid
Športový klub telesne postihnutých
*
Ú
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia pracovníkov detských domovov
Únia žien Slovenska
*
Z
Zámocký jazdecký klub
Združenie abstinentov Slovenska
Združenie Korytnačky
Združenie Matta Talbota
Združenie MUDr. Ivana Novotného
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR
Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA
Združenie občanov AURA
Združenie pre komplexnú integráciu zdravotne postihnutých detí mládeže a dospelých občanov
Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých
Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí
Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA
Združenie Umenie pomoci
Združenie vojnových poškodencov - invalidov na Slovensku
Združenie zdravotne postihnutých Oravy
ZOM Prešov - Združenie zdravotne postihnutých
Zväz diabetikov Slovenska
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
Zväz sluchovo postihnutých
Zväz telesne postihnutej mládeže, RC
*
Ž
Ženy Kysúc, neinvestičný fond
Živena - spolok slovenských žien

*

Je tu opät čas, kedy môžeme prispieť svojimi 2 % z dane z príjmu na dobrú vec. Ak sa rozhodnete venovať 2 % Slovenskej humanitnej rade, podporíte pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú.

*

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk