*

// infoservis:

.: AKTUÁLNE

.: PODPORTE NÁS

.: GRANTY

.: KONTAKT

.: ZMLUVY

// portfólium:

.: KTO SME

.: ŠTRUKTÚRA

.: ORGANIZÁCIE

// aktivity:

.: ČASOPIS HUMANITA

.: DAR ROKA

.: ČASOPIS CARISSIMI

.: UTEČENCI

.: REHIS

*

*

*

*

*

*

KTO SME

*

Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

*

Slovenská humanitná rada na Slovensku

Je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. 

*

Systém práce

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Koná sa pravidelne každé dva roky za účasti všetkých členských organizácií. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ. Všetky aktivity zabezpečujú a vykonávajú profesionálni pracovníci. Pri organizovaní viacerých podujatí spolupracuje nielen s členskými organizáciami SHR, ale aj s množstvom dobrovoľníkov, spolupracovníkov a nadšencov. Zo zástupcov členských organizácií Slovenskej humanitnej rady boli vytvorené odborné pracovné sekcie, grantová komisia na posudzovanie humanitných projektov a revízna komisia. Na každoročné udeľovanie Ceny Dar roka vytvorila Slovenská humanitná rada špeciálnu čestnú komisiu z osobností spoločenského, kultúrneho a verejného života.

*

Aktivity Slovenskej humanitnej rady

zastupuje svoje členské organizácie v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov // organizuje odborné semináre a workshopy nevyhnutné pre rozvoj dobrovoľníckych organizácií // rozvíja partnerskú spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy // vydáva špecializovaný časopis pre dobrovoľnícky sektor spolu s prílohou pre zdravotne postihnutých občanov // do roku 2008 reprezentačným benefičným koncertom každoročne oslavovala Medzinárodný deň dobrovoľníkov a Medzinárodný deň zdravotne postihnutých //  zo získaných finančných zdrojov prispieva na dôležité humanitné projekty svojich členských organizácií // od sponzorov získava materiálne dary na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách // získava technické zariadenia a zdravotné pomôcky na uľahčenie života zdravotne postihnutých // každoročne udeľuje morálne ocenenie Cenu Dar roka // v prípade prírodných katastrof organizuje cielenú humanitnú pomoc // spolupracuje s viacerými významnými organizáciami tretieho sektora na Slovensku

*

Slovenská humanitná rada v zahraničí

pôsobí ako mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií // chráni a presadzuje ich práva a záujmy, pomáha napĺňať ich ciele // spolupracuje so všetkými subjektami, ktoré sa hlásia k jej poslaniu a k základným princípom humanity // pripája sa k medzinárodnému vyhláseniu základných princípov dobrovoľníctva // vytvára podmienky pre skvalitňovanie a výmenu informácií // rozširuje a skvalitňuje poradenské, metodické, organizačné a sprostredkovateľské služby //  iniciuje vzájomnú pomoc a spoluprácu s odborníkmi // v rámci odborných sekcií vytvára priestor pre koordináciu aktivít a riešenie problémov dobrovoľníckych organizácií s podobným zameraním // buduje regionálne rady ako miesto spolupráce so štátnou správou, miestnou samosprávou a sponzormi // rozvíja podmienky pre medzinárodnú spoluprácu a zapojenie do medzinárodných rozvojových programov // napomáha rozvoju dobrovoľníctva ako symbolu solidarity medzi ľuďmi a národmi *

*

stanovy // programové vyhlásenie // výročná správa // etický kódex dobrovoľníkov

*

© 2008 - 2015 Slovenská humanitná rada

tel.: 02/50200511, shr@changenet.sk